قوانین شرکت در چالش اینستاگرام بافق‌تخفیف
جهت شرکت در چالش، اظهار دارید کلیه موارد را انجام داده اید در غیر اینصورت در قرعه کشی شرکت نخواهید داشت.